خانه > انجمن اولیاء و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان

مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی ، تربیتی وآموزشی ، و اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی ، اخلافی ، علمی ، آموزشی ، اجتماعی و کشف استعدادها وهدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود. این نهاد با همکاری کلیه ی کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

ارکان مدرسه

 • مدیر مدرسه
 • شورای مدرسه
 • انجمن اولیا ومربیان
 • شورای معلمان
 • شورای دانش آموزان

انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

الف – ترتیب اعضا

 1. مدیر مدرسه
 2.  یکی از معاونین و انتخاب مدیر
 3. نماینده ی شورای معلمان
 4.  معاون پرورشی یا یکی ازمربیان امور تربیتی ، و در صورت نبود مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر
 5.  برگزیدگان اولیای دانش آموزان

تبصره ۱:  تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشکیل جلسات برابرماده ۱۹ آیین نامه ی انجمن مرکزی اولیا ومربیان خواهد بود. ( دربند ۲۰ شرح وظایف ، به آن اشاره شده است .)

تبصره ۲:  درصورت لزوم ، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شرکت درجلسات انجمن دعوت کند.

ب- شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

 1. تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه
 2. جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه
 3. مشاوره و برنامه ریزی درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن
 4. همکاری و مشارکت با شورای معلمان دربرگزاری کلاس های فوق برنامه
 5. برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده
 6. همکاری و مشارکت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی ،آموزشی وفرهنگی
 7. تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه
 8. تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه ، و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه
 9. همکاری م مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه
 10. برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان
 11. نظارت برچگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 12. تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن
 13. مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها
 14. نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وکمک های شوراهای آموزش وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه
 15. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت
 16. انتخاب نماینده برای شرکت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی ، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد :

ماده  ۱۶:  مدیر مدرسه موظف است حداکثرتا اخرمهرماه هرسال ( پایان هفته پیوند ) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشکیل جلسه ی عمومی اولیا ، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً محتوای کتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان ؛ لزوم تشکیل ، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح کند.

ماده ۱۹ : تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

 • درمدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کم تر از ۳۰۰ نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود که چهار نفر عضو اصلی و ۳ نفربقیه عضو علی البدل هستند.
 • در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها بیش از ۳۰۰ نفرباشد، به ازای هر ۱۰۰ نفردانش آموز اضافی یک نفراز اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود . ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان ۳ نفرخواهد بود.

ماده ۲۰: مدت زمان کار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یک تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود . اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد کنند.

 


اسامی اعضا محترم انجمن اولیاسال تحصیلی ۹۴-۹۳

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

 رامین جواهر چی  رئیس   لیسانس  کارمند
 حمید یحیی آبادی  نایب رئیس   لیسانس  کارمند بانک
 محسن سپهری  عضو اصلی   لیسانس  سرپرست سفارش
 اشرف خوشرو  منشی  دیپلم  خانه دار
 مهری احمدی  عضو اصلی   لیسانس  فرهنگی
 محمدرضا ظریفیان  عضو اصلی   فوق لیسانس  مدرس دانشگاه

 اعضاء انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی ۹۳-۹۲

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

شماره تلفن

محسن سپهری

رئیس انجمن

 لیسانس

کارمند
۰۹۱۲۱۶۹۱۴۹۳

علی دوستی

نایب رئیس

لیسانس

آزاد

۰۹۳۰۷۷۹۶۸۸۲

اشرف خوشرو

منشی و رابط

دیپلم

خانه دار

۰۹۱۲۲۹۶۹۷۴۹

 محمد جواد رنجبر عضو انجمن  لیسانس  کارمند ۰۹۱۳۹۸۴۲۱۲۹
ملک قیصری عضو انجمن  دیپلم  خانه دار ۰۹۱۲۵۰۳۴۱۳۸

اعضا انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

اولیاء دانش آموز

محمد رضا صفری

رئیس انجمن

فوق لیسانس

کارمند

امیرپارسا صفری

حمید یحیی آبادی

نایب رئیس

لیسانس

کارمند

محمد صالح یحیی آبادی

اشرف خوشرو

منشی و رابط

دیپلم

خانه دار

محمد امین کریم زاده

علی دوستی

عضوانجمن

لیسانس

آزاد

آئین دوستی

مریم حقیقی

عضوانجمن

لیسانس

وکیل

امیرعلی رحیمی

 مریم صمد یار عضوانجمن  دیپلم خانه دار  محمد خیاط زاده
 فریده حبیبی عضوانجمن  دیپلم کارمند ابوالفضل گل گلاب

 

اعضا انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شغل

اولیاء دانش آموز

محمد رضا صفری

رئیس انجمن

فوق لیسانس

کارمند

امیرپارسا صفری

فاطمه عزتی

نایب رئیس

لیسانس

بازرگان

مهرداد خجسته فر

مریم حقیقی

منشی و رابط

لیسانس

وکیل

امیرعلی رحیمی

علی اصغر هدائی

عضوانجمن

دکتری

استاد دانشگاه

علی هدائی

کامران زنگیشه

عضوانجمن

فوق لیسانس

کارمند

امیرحسن زنگیشه

 


تماس مستقیم با اعضاء انجمن اولیا و مربیان

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۹۹۰۰۰۰۵۸۸۰

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

پیغام

۵ نظر

 1. خانم کریم زاده « نماینده ی فراز۴»از شما و زحمات شما متشکریم

 2. مجتبي ملك‌افضلي

  سلام علیکم
  من ملک افضلی هستم؛ پدر علی ملک افضلی، دانش‌آموز پایه اول که به علت تغییر محل سکونتمان از منطقه ۱۲ به منطقه ۵ از دوم دیماه به دبستان سعادت آمده است. تحصیلاتم دکترای حقوق است و در مجلس شورای اسلامی مشغول به کارم. پنج سال عضو انجمن اولیا و مربیان دبستان دخترانه شهدای معلم در منطقه ۵ بوده‌ام. در سال تحصیلی جاری نیز عضو انجمن مدرسه راهنمایی فرزانگان ۳ در منطقه ۱۰ هستم. پیشنهاد می کنم در انجمن سه کارگروه آموزشی، پرورشی و پشتیبانی ایجاد شود و برخی از اختیارات انجمن به کارگروه‌ها تفویض شود. موجب خرسندی است که بتوانم در زمینه ‌های مختلف بویژه برنامه ریزی فعالیت‌های پرورشی باری از دوش مدرسه بردارم.

 3. از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران، اندیشه بارور شد در امتداد باران
  بر صخره های همّت جوشیده خون غیرت، بانگ سرود و وحدت آید ز چشمه ساران
  و الفجر بهمن آمد فصل شکفتن آمد، بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

  اعضا انجمن اولیاء و مربیان دبستان سعادت، میلاد نبی اکرم (ص) بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق(ع) و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را خدمت تمامی اولیا و مربیان گرامی تبریک عرض می نماید.

 4. سال‏های سال از رحلت جانسوز تو می‏گذرد، امّا هنوز در ذره ذره عالم خاکی، بوی عطر تو پیچیده است. دل‏های مؤمنان هنوز طنین خوش الحان صدای تو را پژواک می‏کنند و خورشید، هر صبح از خجلت روی تو سرافکنده طلوع می‏کند. ای نور خدا، سال‏ها از عروجت به خانه معبود می‏گذرد امّا هنوز نگاهت گردونه خلقت را می‏چرخاند و وجود مبارکت حیات را در عالم هستی جاری می‏کند.
  ای دریچه فیض خدا، ای بلندترین بهانه هستی، ای رسول پاک خدا، سلام و درود بی‏انتهای حق برتو و بر خاندانت باد.

  رحلت پیامبر اعظم( ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهما السلام تسلیت باد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *