خانه > مقاله > دلایل برلزوم کارگروهی درمدرسه

دلایل برلزوم کارگروهی درمدرسه

مقدمه
یادگیری یک فرایند اجتماعی است وفعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله تولید اندیشه واطلاعات حیاتی است . این فکر راژان پیاژه ، که از محققان پیشگام درزمینه تعیین تحول فکر به شمار می رود ، تایید می کند.
پیاژه نشان داده است که بیشترآموخته های مهم ما حاصل تعامل بادیگران است.اگردانش آموزان در مورد یک کتاب ،یک تکلیف وبا یک مسئله فقط نظرات ،واکنش ها وپرسش های خود راداشته باشند،یادگیری آنان به اندازه ی زمانی که به نظرات دیگران نیزدسترسی داشته باشند،پربار نخواهد بود.عمده ترین هدف این روش کوشش برای دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است.

طبق نظر جانسون،جانسون وهالویک،معلمان در مدارس با سه موقعیت آموزشی روبه رو هستند که در بیشتر موارد یکی از آنها را انتخاب می کنند. ممکن است در هر کلاس معلمان دروس را به نحوی سازماندهی کنند که دانش آموزان وادار شوند برای برنده شدن تلاش کنند.همچنین، آنان به دانش آموزان اجازه می دهند که برابر با میل خود به یادگیری بپردازند ودر برخی موارد،معلمان دانش آموزان را به صورت سازماندهی می کنند که در قالب گروه هایی با یاری یکدیگر مطالب درسی را فرا می گیرند. ولی در بیشتر موارد دیده می شود که در کلاسها دانش آموزبه تنهایی کار می کند.به هر کدام از دانش آموزانگفته می شود که سرت به کار خودت باشد. با بغل دستیصحبت نکن و..
امروز می بینم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریقهمیاری ترغیب میشود زمینه ی دانشی وعاطفی واجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرارمی گیرند.(آقازاده ،۱۳۹۰،ص ۳۷۰)روش های آموزشی فردی ورقابتی در برنامه ی آموزشی جایگاه خاصی دلرند ولی باید به وسیله یادگیری مشارکتی متعادل گردند.هر یک ازاعضای گروه،نه تنها مسئول یادگیری آن چیزی است که تدریس شده است بلکه مسئول کمک به یادگیری سایر اعضای گروه خود نیز هست تا بدین ترتیب فضای از پیشرفت تحصیلی ایجاد شود. موفقیت این روش در طول ۵۰ سال ،مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و تاثیرالبته در زمینه هایی از قبیل بهتر شدن رفتار دانش آموزان و حضور آنها درمدرسه،افزایش اعتماد به نفس و انگیزه ،دوست داشتن مدرسه تحقیقات نشان می دهدکه وقتی دو عنصر کلیدی یعنی یعنی اهداف گروهی و مسئولیت فردی با هم مورد استفاده قرار گیرند. نتایج پیشرفت تحصیلی کاملا مثبت و محرز می شود . و دانش آموزانی که با هم کار می کنند یک دیگر را دوست خواهند داست و بیشتر دانش آموزان کلاس که دارای ناتوانایی های یادگیری هستند، در اثر استفاده از این راهبرد با سایر هم کلاسی های خود در کلاس روابط بهتری پیدا می کنند.
درگذشته این گونه تصور می شد که کلاس درسی ساکت،آرام که دانش آموزان تنها به سخنان معلمان گوش میدهند،بهترین فضا وشرایط رابرای یادگیری دانش آموزن فراهم می آورد.
.به دنبال تجدید نظر در برنامه های درسی ،یادگیری مشارکتی بر سازماندهی دانش آموزان گروه های کوچک برای کمک به یک دیگر در یادگیری مطالب درسی،تبادل تجربه ها و نظریه هاو تسهیل فرآیند یادگیری و کشف پدیده هاست. برای تشویق یادگیرندگان به مشارکت،بایداز آنان خواست تا نظریات خود رابیان کنند.
و به نظریات دیگران نیز گوش فرا دهند.همچنین،بایدبه آنان آموخت که از اندیشه ها و نظریات خود دفاع کنند ودر عین حال،به اندیشه هاو نظریات دیگران احترام بگذارید.
به منظور داشتن یک کار گروهی موفق مهمترین عامل ،آموزش کار به دانش آموزان می باشد که باید هدف مشترک در کار گروهر را بدانندوبا تقسیم کار و وظایف اختیارات آشنا شوند.
بحث گروهی:
یکی از پیامدهای کلیدی فعالیت گروهی بحث گروهی است.حسن این روش آن است که شاگردان در فعالیت یاددهی- یادگیری فعالانه شرکت میکنند و مسئولیت یادگیری را خود برعهده میگیرد.آنها در جریان بحث با افراد گروه خود و با گروههای دیگر، یاد میگیرند که چگونه تفکرات و بینش ها و نظرات خود را به دیگران ابراز کنند، چگونه از آنها دفاع کنند و یا چگونه مودبانه نظرات دیگران را بپذیرند.این روش در امر تقویت توانش ارتباطی دانش آموزان بسیار موثراست.
آنها با این روش یاد میگیرند که:
– عقاید خود را در قالب بیانات شفاهی سازماندهی و ابراز کنند.
– اندیشه های دیگران را با گوش دادن دقیق به صحبت هایشان دریافت و ارزیابی کنند.
– تفکر انتقادی و بالعکس انتقادپذیری را در خود پرورش دهند.
– روش های ایجاد رابطه ی مطلوب اجتماعی از راه زبان شفاهی را درست به کار ببرند.

ضرورت فعالیت های گروهی
جانسون و همکارانش ادعا میکنند که بهره گیری از روش های یادگیری مشارکتیدست کم دو دشواری ممکن را از بین میبرد: افت پیشرفت تحصیلی و افزوده شدن گوشه گیری، از خود بیگانگی، بی هدف و ناراحت بودن در فعالیت های جمعی.و این روشی است بر نگرش مثبت به مدرسه می افزاید، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس شده و روابط فردی بین دانش آموزان را بهبود می بخشد.
برای گریز از گوشه گیری گروه های یادگیری،الزامی است گروه ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند، کاهایشان را به هم نشان دهند و در صورت نیاز از کارهای یکدیگر دیدن کنند و الگو بگیرند.
فعالیت های گروهی باعث میشود که بیش از حد انتظار بیاموزند زیرا یاد دادن به دیگران به فرد کمک میکند تا آموخته های خود را بهتر بفهمد.افراد دارای مسئولیت متقابل نسبت به یکدیگر میشوند و مهارت های اجتماعی به صورت مستقیم آموخته میشود.

معیارهای تشکیل گروه های ناهمگن
برای ایجاد گروه هایی که آمیزه و مخلوطی از مهارت ها ویژگی های گوناگون دانش آموزان رادارا باشند ، در هر دانش آموز باید وویژگی های زیررادر نظر گرفت:
— میزان پیشرفت تحصیلی
— میزان استعداد
— نگرش به کار وفعالیت
— قومیت
— شخصیت(از قبیل درون گرا یا برون گرا

علت های گروه بندی نا همگن
–دانش آموزان از راه با هم کار کردن برای رسیدن به هدفی مشترک، متوجه تفاوت های مردم با خودشان می شوند
–کیفیت کار هردانش آموز بر اثر در آمیختن با دیدگاه های متفاوت با خودش،بهتر می شود وپیشرفت می کند.
–دانش آموزان سخت کوش میتوانند الگو های مثبت برای دیگران بشوند.
–گوناگونی فکر واندیشه افزایش می یابد .
–از آن جا که در این نوع همکاری،موفق ترها به ناموفق ها کمک می کنند بنابراین کمک رسانی ویاری دادن ترویج می شود .
مزایای فعالیت های گروهی :
پیشرفت تحصیلی
شرکت فعال تر فراگیران در جریان یادگیری
انگیزش بیش تر برای یادگیری
مسئولیت پذیری بیش تر برای آموختن و یادگیری خویش
پرورش مهارت های همکاری وبرقراری ارتباط
علاقه مندی بیش تر به درس و مدرسه
تدرک فرصت های بیش تر برای مشاهدهو ارزیابی معلم از یادگیری های دانش آموزان
کسب توانایی ابراز نقاط قوت خود
فراگیری پیوند زدن چند فکر با همدیگر
افزایش عزت نفس
پرورش مهارت های خود مدیریتی
پرورش تفکر نقاد
توجه به تفاوت سبک های یادگیری
مشکلات فعالیت های گروهی
با دانش آموزانی که نمی پذیرند درفعالیتهای گروه شرکت کنند. چه باید کرد؟
۱- با دانش آموزان ناراضی یا سرکش از پیش صحبت کنیدوهمانکاری را که در گروه از وی انتظار می رود به او بیاموزید . در این کار به شیوه مثبت و تشویق کننده عمل کنید چنان که گویی مطئ هستید او مشارکت خواهد کرد،هرچند امکان دارد مطمئن نباشید.
۲- از اعضای گروه های یادگیری برای حل مشکل کمک بگیریدو به راه حل های آنها توجه نشان دهید.
اگر راه حل های فوق اثر گذار واقع نشد به دانش آموزان مشکل دار اجازه دهید به تنهایی کار کند.از آنجا که مسائل درس در گروه بهتر حل می شوند، این امر عامل ترغیبی برای مشارکت دانش آموز سرکش در فعالیت های گروهی است.
اگر دانش آموزان بسیار خوب در گروه نخواهند با دانش آموزان نیازمند به تلاش کار کنند. چه باید کرد؟
۱- پیش از گروه بندی اهمیت یادگیری گروهی را به آنان توضح دهیم که مهارت هایی رافرا خواهند گرفت که همیشه به آنان کهک خواهند کرد.
۲- یاد دادن به دیگران به فرد کمک می کند تا آموخته های خود را بهتر بفهمند.

۳- باید سوال هایی پرسید که بیش از یک پاسخ مناسب داشته باشد تا دانش آموزان بفهمند برای سوال فقط یک جواب درس وجود ندارد.
۴- بهتر است پاسخ های غیرمنتظره اما معقول دانش آموزان را پذیرفت.
۵- باید فرصت و زمان کافی برای پاسخگویی داد.
نتیجه گیری:
زندگی انسان بدون همکاری و همیاری بسیار بی معنی است. انسان از تنهایی می گریزد و خود را در جمع می یابد . همکاری کردن، به دانش آموزان راه و رسم دوستی کردن و کار با افراد گوناگون را می آموزد. همیاری کردن یادگیری را بسیار خوشایندتر می کند.

همچنین ببینید

میلاد امام محمد تقی ( ع)

در بغل امشب یکى قرص قمر دارد رضا بر زبان شکر خداى دادگر دارد رضا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *