خانه > مسئول سرویس

مسئول سرویس

نام و نام خانوادگی صدیقه ارسطو
میزان تحصیلات فوق دیپلم
سابقه خدمت ۳۷سال

 

۵ نظر

 1. واقعا این سایته.چرا ب این سایت رسیدگی نمیکنید چرا چرا؟

 2. شایان افشارنژاد

  بابت زحماتتان متشکرم.

 3. شیوه نامه سرویس دانش آموزی

  فصل اول *

  عوامل اجرایی و شرح وظائف آنها

  الف : کارگروه‌ها :

  مطابق ماده ۶ دستورالعمل به منظور مدیریت، نظارت و کنترل کارگروه‌هایی از سطوح ستاد تا مدرسه‌درآئین نامه و دستور العمل پیش بینی شده که اعضای کارگروه استان بر اساس ماده ۶ دستورالعمل و اعضای کارگروه منطقه /ناحیه/شهرستان بر اساس تبصره ۱ از ماده مذکور تشکیل می‌شوند.

  کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه :

  کارگروهی است که به منظور سازماندهی ، هماهنگی، هدایت، کنترل و ارزشیابی حمل و نقل دانش آموزان مدرسه با پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان مدرسه و با ابلاغ رئیس یا مدیر اداره برای مدت یکسال تشکیل می‌گردد.

  اعضای کارگروه مدرسه عبارتند از:

  ـ مدیر مدرسه یا نماینده وی

  ـ معاون پرورشی یا مربی تربیتی

  ـ رئیس انجمن اولیا ( مسئول مالی )

  ـ یکی از اولیا ( به نمایندگی از اولیایی که فرزندشان از سرویس استفاده می‌نمایند)

  ـ نماینده تشکل‌های دانش آموزی بر حسب مورد(با اولویت دانش آموزان استفاده کننده از خودروهای حمل و نقل)

  تبصره: توسط اعضای کارگروه یک نفر بازنشسته فرهنگی یا یکی از اولیا ( با اولویت از فرهنگیان داوطلب همان مدرسه ) به عنوان مدیر اجرایی انتخاب می‌شود.

  الف : شرح وظائف دبیران کارگروهها :

  ۱ـ تنظیم جدول زمانبندی جلسات کارگروه و ابلاغ به اعضا

  ۲ـ پیش دستور جلسات با هماهنگی اعضای گروه و ثبت صورتجلسات و نگهداری مستندات

  ۳ـ پیگیری مصوبات کارگروه

  ۴ـ تهیه و تنظیم گزارش

  ۵ـ دعوت از اعضای کارگروه و سایر مدعوین و تشکیل جلسه

  تبصره: محور مذاکرات و مصوبات باید با آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره انطباق داشته باشد.

  ب: موسسات و شرکتهای پیمانکاری

  بر اساس تعریف بند الف ماده ۱ از آئین نامه و بند ج ماده ۱ دستورالعمل مربوطه، تشکیل می‌شوند.

  ج: رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزی

  شرایط رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان بـــر اســاس ماده ۳ و تبصره‌های آن از آئین نامه اجرایی می‌باشد.

  د : مراقبین دانش آموزی

  شرایط و ضوابط مراقبین دانش آموزان در خودروهای حمل و نقل بر اساس ماده ۴ و تبصره‌های آن در آئین نامه اجرایی ذکر شده است.

  هـ : اولیای دانش آموزان

  در این شیوه‌نامه افرادی هستندکه فرزندان آنان از خودروهـای حمل و نقل دانش‌آموزی استفاده می‌نمایند.

  شرح وظائف عوامل اجرایی

  الف : کارگروه استان

  ۱ـ سیاست‌گزاری شناسایی، آموزش و به کارگیری پیمانکاران و رانندگان

  ۲ـ تعیین سیاست‌های مربوط به نرخ خودروها با توجه به مفاد آئین نامه و دستورالعمل مربوطه و ابلاغ به نواحی و مناطق تابعه

  ۳ـ بومی سازی مفاد دستورالعمل متناسب با امکانات ، شرایط و الزامات استانی

  ۴ـ ابلاغ مصوبات کارگروه به شهرستانها و نواحی و مناطق تابعه

  ۵ـ شناسایی و برنامه ریزی جهت بهره ‌مندی از امکانات استانی

  ۶ـ برنامه ریزی برای تشویق و توسعه عملکرد مطلوب

  ۷ـ تهیه آرم متحدالشکل برای خودروهای حمل و نقل دانش آموزی

  ۸ـ تهیه شیوه نامه اجرایی جلسات و وظائف اعضا منطبق با آئین نامه و دستورالعمل

  ب : کارگروه شهرستان/ناحیه/منطقه

  ۱ـ ابلاغ مصوبات ، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ و دستورالعمل‌های صادره به آموزشگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها

  ۲ـ برنامه ریزی و تهیه محتوای آموزشی ـ تربیتی مورد استفاده در خودروهای حمل و نقل با توجه به شناخت نیازهای منطقه و اجرای آن به طور هماهنگ در همه آموزشگاه‌ها

  ۳ـ شناسایی پیمانکاران و بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی رانندگان جهت معرفی به آموزشگاه‌ها با رعایت مواد ۲ و ۳ آیین نامه

  ۴ـ شناسایی نوآوری و ابتکارات انجمن اولیا و مربیان در زمینه حمل و نقل دانش آموزان جهت تسری بخشیدن به سایر آموزشگاه‌های منطقه و اعلام به کارگروه استانی

  ۵ـ بررسی مشکلات و مسائل کارگروه‌های حمل و نقل دانش آموزان مدارس در زمینه حمل و نقل دانش آموزی و ارائه طریق مقتضی جهت رفع مشکلات و یا تذکر لازم.

  ۶ـ شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و امکانات ناحیه/منطقه و اقدام لازم در بهره‌وری از آن و بومی سازی وفق شرایط منطقه‌ای

  ۷ـ بررسی و تعیین میزان هزینه رفت و آمد دانش آموزان بر اساس نوع وسیله نقلیه و مسافت و مدت زمان استفاده و سیاست چگونگی دریافت هزینه‌ها مطابق سیاستهای کارگروه استان

  ۸ـ بررسی و تعیین سهم مدرسه، منطقه، ناحیه و استان از درآمد خودروهای حمل و نقل با هماهنگی کارگروه استان

  ۹ـ اقدام لازم از طریق حراست آموزش و پرورش جهت صدور گواهی عدم سوء شهرت رانندگان توسط شهرداریها و حسب مورد بخشداری‌ها

  ۱۰ـ اعلام لیست رانندگان فاقد صلاحیت به شهرداری یا بخشداری

  ۱۱ـ دریافت آرم متحد الشکل برای خودروهای حمل و نقل دانش آموزان و کنترل نصب آن بر خودروها

  ۱۲ـ تهیه و ارسال دفترچه انضباطی رانندگان بر اساس فرم ۹ پیوستی

  ۱۳ـ ارزیابی از عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و ارجاع به کارگروه نظارت موضوع ماده ۶ همین شیوه نامه بر اساس فرم ۴ ضمیمه

  ج: کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه

  ۱ـ اجرای مفاد آئین نامه ، دستورالعمل و شیوه نامه‌های اجرایی مصوبات کارگروه ناحیه / منطقه

  ۲ـ همکاری و هماهنگی با کارگروه ناحیه/منطقه در شناسایی ظرفیت و امکانات موجود و پیمانکاران و رانندگان واجد شرایط

  ۳ـ عقد قرارداد با پیمانکار توسط مدیر مدرسه بر اساس فرم‌های ابلاغی و ارائه رونوشت به کارشناس حقوقی و مراجع ذیصلاح مطابق ماده ۸ دستورالعمل

  ۴ـ رعایت نرخ مصوب و اعلام شده از سوی کارگروه ناحیه/منطقه

  ۵ـ نظارت بر تعیین و بکارگیری عوامل اجرایی، مراقبین دانش آموزی توسط پیمانکاران در خودروهای با بیش از ۴ نفر ظرفیت

  ۶ـ کنترل خودروهای حمل و نقل دانش آموزان از نظر فنی، ایمنی، بهداشتی و فرهنگی و اعلام کتبی به پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی

  ۷ـ پیگیری و هماهنگی نصب آرم متحدالشکل حمل و نقل دانش آموزی در خودروها توسط رانندگان و پیمانکاران

  ۸ـ همکاری با پیمانکاران تهیه لیست دانش آموزان بهره مند از خدمات حمل و نقل و تعیین مسیر رفت و برگشت و ساعت آن.

  ۹ـ اخذ لیست دانش آموزان غیبت کننده از خودروهای حمل و نقل جهت اقدامات بعدی

  ۱۰ـ دریافت مشکلات حمل و نقل از اولیا و انعکاس به پیمانکاران و رانندگان جهت رفع آن و در صورت نیاز ارجاع به کارگروه ناحیه/منطقه

  ۱۱ـ پیگیری لازم واریز وجوه خودروهای حمل و نقل توسط اولیای دانش آموزان استفاده کننده به حساب مدرسه

  ۱۲ـ ارزیابی سالانه از عملکرد رانندگان بر اساس فرم ۶ ضمیمه و تقدیر و تشکر از رانندگان موفق و فعال

  د: پیمانکاران

  ۱ـ رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ آئین نامه اجرایی

  ۲ـ شناسایی و معرفی رانندگان و مراقبین دانش آموزی خودروهای حمل و نقل حداکثر تا پایان دهه اول شهریور ماه به کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه بر اساس فرم ۷ ضمیمه

  ۳ـ رعایت نظافت و بهداشت و اصول ایمنی در خودروها به نحوی که مورد تأئیـد کارگـــروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه باشد.

  ۴ـ تعیین مراقب واجد شرایط به منظور برقراری نظم وجلوگیری از حوادث پیش بینی نشده با هماهنگی کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه برای هر وسیله نقلیه( ون ، مینی بوس ، اتوبوس )

  ۵ـ جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم دقت در جابجایی دانش آموزان از لحاظ جانی ، مالی یا عدم حضور و مسئولیت هر گونه حادثه و پاسخگویی در برابر مراجع قانونی

  ۶ـ جایگزینی وسیله نقلیه مناسب و پرداخت کرایه آن در صورت بروزنقص فنی وسیله نقلیه یا بیماری و گرفتاری راننده یا موارد مشابه با اطلاع و موافقت کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه

  تبصره: در صورت انصراف هر یک از رانندگان، موسسات و شرکت‌های پیمانکاری موظف هستند موضوع را حداقل یکماه قبل به اطلاع مدیر اجرایی رسانده و با موافقت کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه نسبت به جایگزینی آن طبق مقررات مربوطه اقدام لازم بعمل آورند.

  ۷ـ تهیه لیست دانش آموزان استفاده کننده و مسیر رفت و برگشت برای هر خودرو در دو نسخه و ارائه آن به کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه ( طبق فرم شماره ۱)

  ۸ـ در جریان قراردادن کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه قبل از هر گونه تغییر و جابجایی در ارتباط با رانندگان و مسیر خودروها حداقل یکماه قبل

  ۹ـ بیمه نمودن(شخص ثالث و سرنشین) تمامی وسایط نقلیه مورد استفاده در حمل‌ونقل‌دانش‌آموزی

  ۱۰ـ پرداخت تمامی هزینه‌های سوخت، تعمیرات و جرائم راهنمایی و رانندگی، بیمه، طرح ترافیک و معاینه و غیره وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل و نقل دانش آموزی توسط پیمانکار یا راننده

  ۱۱ـ تنظیم ساعت شروع کار خودروهای حمل و نقل صبح و بعدازظهر( رفت و برگشت) طوری که حداکثر ۱۵ دقیقه قبل از زنگ شروع، دانش آموزان به مدرسه برسند و حداکثر ۱۵ دقیقه بعداز زنگ تعطیلی مدرسه به خودروها سوار شوند.

  ۱۲ـ تهیه لیست غیبت روزانه دانش آموزان از خودروهای حمل و نقل‌و‌ارائه ‌به‌ مدیراجرایــی حمل‌و نقل دانش آموزان مدرسه (توسط راننده یا مراقب).( فرم شماره ۱ پیوست)

  ۱۳ـ پرداخت حق و حقوق کلیه رانندگان و مراقبین دانش آموزان بر اساس قرارداد و قوانین موضوعه به طور مرتب (در صورتی که خللی در این زمینه ایجاد شود مدارس می‌توانند یکجانبه قرارداد را لغو نمایند.خسارت ناشی از آن به عهده پیمانکار است.

  هـ : رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزی

  ۱‌ـ رعایت کامل قوانین و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی و آیین نامه و دستورالعمل حمل و نقل دانش آموزان

  ۲ـ آماده و مرتب نگهداشتن وسیله نقلیه از نظر موتوری و نظافت جهت ارائه سرویس به موقع و همچنین مجهز بودن به تجهیزات با توجه به فصل گرما و سرما [۱]

  ۳ـ رعایت کامل موارد ایمنی ، بهداشتی، عدم استفاده از دخانیات ، پرهیز از حرف زدن و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی

  ۴ـ رعایت تناسب تعداد مسافرین با ظرفیت خودرو

  ۵ـ نصب کپسول اطفای حریق در ماشین

  ۶ـ مرتب بودن وضعیت پوشش و عدم استفاده از وسایل زینتی و لوازم غیر ضروری و مغایر با فرهنگ اسلامی

  ۷ـ عدم ورود به مدرسه با وسیله‌ی نقلیه یا خود فرد، مگر با تشخیص مدیر مدرسه

  ۸ـ عدم پخش آهنگ های نامناسب و غیر مجاز و مغایر با شئونات دانش آموزی

  ۹ـ سوار و پیاده کردن دانش آموزان پس از توقف کامل خودرو و کنترل کامل بسته بودن درب خودرو هنگام حرکت

  ۱۰ـ خودداری از سوار کردن مسافر یا آشنایان خارج از لیست و پرهیز از توقف بی‌جا در مسیر

  ۱۱ـ حضور به موقع در محل سوار شدن دانش آموزان و دقت در انتقال آنان به مدرسه و منزل در وقت معین

  ۱۲ـ همــراه داشتــن دفتــرچه انضباطی جهت کنترل و نظارت بر عملکرد خودروهای حمل و نقل دانش آموزی

  ۱۳ـ شرکت در جلسات توجیهی که توسط مدرسه یا منطقه در صورت نیاز ترتیب داده می شود.

  ۱۴ـ نصب آرم متحد الشکل

  ۱۵ـ همکاری با مراقبین دانش آموزی

  ۱۶ـ تکمیل و امضای فرم تعهد و تحویل به پیمانکار ( فرم شماره ۲ پیوست)

  ۱۷ـ لیست دانش آموزان به هنگام حمل و نقل می‌بایست همراه راننده باشد تا عنداللزوم در اختیار مسئولین قرار گیرد.

  ۱۸ـ نصب العین قراردادن منشور اخلاقی رانندگان بر اساس فرم ۸ ضمیمه

  و : مراقبین خودروهای حمل و نقل

  ۱ـ حضور قبل از همه دانش آموزان در وسیله نقلیه

  ۲ـ همکاری و ایمن سازی و کمک برای سوار شدن دانش آموزان

  ۳ـ تعیین محل نشستن دانش آموزان با توجه به زمان سوار شدن جنسیت ـ سن و سایر موارد.

  ۴ـ مراقبت از دانش آموزان حین حرکت وسیله نقلیه و تذکرات لازم تربیتی ـ ایمنی

  ۵ـ حضـور وغیـــاب روزانــه دانش آمــوزان مربوط و ارائـــه یک نسخــه از آن بـه مدیر اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدرسه ( رفت ـ برگشت )

  ۶ـ همکاری و کمک برای سوار و پیاده شدن دانش آموزان و اطمینان از رسیدن به نقطه ایمن پس از پیاده شدن آنان

  ۷ـ بررسی وسیله نقلیه در پایان سفر و حفظ اشیای بجا مانده و تحویل آن به مدیریت مدرســه و یا دانش آموزان مربوط

  ۸ـ ارائه گزارش ماهانه به مدیر اجرایی از وضعیت ایمنی ـ تربیتی و رفتار و برخورد دانش آموزان با همدیگر و راننده و بالعکس

  هـ : ولی دانش آموز

  ۱ـ پرداخت به موقع هزینه حمل و نقل بر اساس تعرفه‌ای که کارگروه ناحیه/منطقه یا کارگروه حمل و نقل دانش آموزان آموزشگاه معین نموده است.

  ۲ـ در صورت تمایل به تقسیط ۵۰ درصد را در موقع ثبت نام و ۵۰% دیگر حداکثر تا ۲۵ بهمن ماه تقسیط خواهد شد. ( بر اساس ارائه‌ی چک و معرفی ضامن معتبر)

  ۳ـ آشنایی کامل با ضوابط و مقررات امنیتی ، اخلاقی ، بهداشتی و انضباطی خودروهای حمــل و نقل و تأکید به رعایت کامل آن توسط فرزندش ( که در صورت مشاهده خلاف مقررات به عنوان ولی پاسخگو می‌باشد). مطابق با آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط طبق فرم پیوستی

  ۴ـ گزارش کتبی مسائل و مشکلات یا پیشنهادها در بهبود حمل و نقل دانش آموزان به کارگروه حمل و نقل دانش آموزان آموزشگاه

  ۵ـ ارسال گزارش کتبی به مدیر اجرایی در صورت هر گونه تغییر مسیر غیبت و عدم حضور فرزند خود

  ۶ـ تکمیل تعهدنامه استفاده از خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مدرسه بر اساس فرم شماره ۵ ضمیمه

  ح : دانش آموزان استفاده کننده از خودروهای حمل و نقل دانش آموزی

  ۱ـ رعایت کامل مقررات انضباطی، اخلاقی، آداب اجتماعی و ایمنی، بهداشتی در داخل خودرو و احترام متقابل به دیگران

  ۲ـ حضور به موقع در ایستگاه یا محل تعیین شده برای سوار شدن وسیله نقلیه

  ۳ـ همکاری با مراقبین داخل خودرو در حفظ نظم و ایمنی، خودداری از صحبت با راننده در حین رانندگی، رعایت نظافت و حفظ صندلی‌ها و امکانات موجود در خودرو

  ۴ـ سوار و پیاده شدن در مسیر و محل‌هایی که والدین انتخاب نموده‌اند.

  فصل دوم : امور مالی

  ماده ۱ : امور مالی خودرو‌های حمل و نقل دانش آموزی :

  ۱ـ حق الزحمه مراقبین دانش آموزان و مدیران اجرایی(کارگروه مدرسه)هزینه‌های حمل و نقل به شمار می رود و از محل قرارداد پرداخت می‌گردد.

  ۲ـ میزان حق الزحمه مذکور از طریق کارگروه منطقه/ناحیه تعیین و به کارگروه حمـل و نقل دانش آموزان مدارس ابلاغ می شود.

  تبصره : برآورد تعرفه حق الزحمه کارگروه منطقه/ناحیه/استان توسط کارگروه استان تعیین و ابلاغ می‌شود.

  ۳ـ ۵۰% هزینه حمل و نقل به طور علی الحساب در موقــع ثبت نــام بـــرای استفاده از خدمات حمل و نقل و بقیه حداکثر تا ۲۵ بهمن ماه به صورت قسطی دریافت خواهد شد.( براساس ارائه چک یا معرفی ضامن معتبر)

  تبصره: دریافت کل هزینه با رضایت ولی دانش آموز موقع ثبت نام بلامانع می‌باشد.

  ۴ـ کلیه وجوه دریافتی از والدین تحت پوشش خودروهای حمل و نقل با معرفی حساب از سوی کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه به حساب مدرسه واریز و فیش ‌آن تحویـــل مسئـول امـور مـالـی می‌گردد.(مسئول امورمالی رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه خواهد بود).

  ۵ـ کلیه وجوه دریافتی خودروهای حمل و نقل در سر فصل جداگانه‌ای تنظیم و برابر قرارداد به پیمانکار یا راننده ماهانه پرداخت می‌گردد.

  تبصره ۱ : از پذیرفتن وجه نقد در آموزشگاه جداً پرهیز شود و فقط از طریق ارائه فیش واریزی اقدام گردد.

  تبصره ۲: برداشت از حساب از طریق صدور چک و بر اساس ضوابط و مقررات مالی تعیین شده انجام گیرد.

  ۶ـ تصمیم گیری در موارد خاص و میزان تخفیف در بعضی از مدارس به عهده کارگروه ناحیه و منطقه خواهد بود.

  ۷ـ موارد هزینه کرد سهم تخصیصی عبارتند از :

  الف : حق الزحمه عوامل اجرایی و دست اندرکار در مدرسه ، منطقه و استان

  ب : هزینه‌های تبلیغاتی ، آموزشی و هدایای خاص

  ج: تهیه دفاتر انضباطی

  ۱
  ۳
  ۱
  ۳
  ۸ـ در صورت انصراف استفاده از خودرو حمل و نقــل در مــاه اول ۱۰% و در مــاه دوم ۲۵% و در مـاه ســوم مبلغ دریافتی کسر و مابقی مسترد می‌گردد و بعد از آن بـه ازای هر مــاه ۱۰% به مبلغ کسری اضافه می‌شود.

  ۲

  ۳

  ۹ـ در صورتیکه هر یک از اولیا تمایل به استفاده از مسیر رفت یا برگشت خودروهای حمل و نقل دانش آموزی باشند می‌توانند با پرداخت هزینه از این خدمات بهره بگیرند.

  ماده ۲ : تعریف قرارداد : بر اساس بند چ ـ ماده ۱ از آئین نامه مصوبه هیئت دولت می باشد.

  ماده ۳ : فسخ قرارداد

  ۱ـ در صورتی که بر کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه معلوم شود که پیمانکار توان انجام تعهدات قرارداد را ندارد و یا در انجام آن قصور می ورزد و پس از اخطار کتبی طی ۱۰ روز نتیجه مطلوب حاصل نگردد انجمن اولیا و مربیان حق دارد به منظور استیفای حقوق دانش آموزان بدون هیچ گونه تشریفات به ضبط کلی یا قسمتی از اسناد فی‌مابین اقدام و این قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض ندارد.

  ۲ـ در صورت فسخ قرارداد محاسبه دستمزد پیمانکار با توجه به تعداد روزهای ارائه خدمات مفید در رابطه با موضوع این قرارداد می‌باشد و پیمانکار موظف به جبران خسارات وارده خواهد بود.

  ماده ۴ : حل اختلاف

  ۱ـ در صورتی که بین انجمن کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه و پیمانکار در چارچوب این قرارداد اختلاف پیش آید و طرفین نتوانند به توافق برسند موضوع توسط حَکَم مورد توافق طرفین بررسی و حکم صادره توسط حَکَم برای طرفین لازم الاجرا است.

  ۲ـ طرفین قرارداد نماینده کارگروه منطقه/ناحیه را در این قرارداد حَکَم مرضی الطرفین قرار داده و در تمامی مسائل مطروحه بین انجمن اولیا و مربیان و پیمانکار خود را ملزم و متعهد به قبول حکمیت دانسته و حُکم حَکَم را واجب الاجرا می دانند.

  ( حَکَم با امضاء ذیل قرارداد خود را شرعاً و قانوناً متعهد به حکمیت و رعایت عدل می‌داند.)

  ۳ـ پیمانکار موظف است در اسرع وقت به رفع ایرادات و نارسایی که توسط مراقب دانش آموزان یا کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه گزارش گردیده اقدام کند و در صورتی که از جانب پیمانکار در رفع نقیصه اقدامی صورت نگیرد و قصور وی برای کارگروه حمــل و نقل دانش آموزان مدرسه روشن گردد تخلف محسوب شده و موظف به جبران خسارت بر اساس تشخیص حَکَم خواهد بود.

  ۴ـ آن چه بر خلاف تعهدات و مفاد این قرارداد از جانب پیمانکار و راننده خودرو صورت گیرد تخلف از قرارداد بوده و مشمول خسارت یا جریمه نقدی که توسط حَکَم تعیین و اعلام خواهد شد می‌باشد.

  ماده ۵ : مرجع حل اختلاف

  چنانچه بر اثر عدم انجام تعهدات فی مابین کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه و پیمانکار اختلافی رخ دهد ابتدا به صورت مذاکره و مرضی الطرفین یا طرح در کارگروه ناحیه ، منطقه موضوع می‌بایست حل شود. و در صورت به نتیجه نرسیدن به کارشناس حقوقی منطقه یا استان ارجاع و تصمیمات قانونی آن کارشناسی مورد قبول طرفین خواهد بود و در غیر این صورت برابر قرارداد اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

  ماده ۶ : به منظور حسن اجرای طرح و نظارت دقیق بر مراحل اجرا و ارزشیابی آن کارگروهی در سطح استان و ناحیه و منطقه تحت عنوان کارگروه نظارت و ارزشیابی آیین نامه و دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی حمل و نقل مرکب از افراد ذیل تشکیل می‌گردد.

  الف ـ کارشناس مسئول/کارشناس انجمن اولیا و مربیان

  ب ـ کارشناس مسئول/کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

  ج ـ مسئول حراست سازمان آموزش و پرورش استان/ناحیه و منطقه

  دـ یکنفر از اولیای عضو شورا انجمن اولیا و مربیان استان/ناحیه و منطقه

  ماده ۷ ـ شرح وظائف کارگروه نظارت و ارزشیابی استان

  ۱ـ نظارت و ارزشیابی بر مدیریت حمل و نقل

  ۲ـ برنامه ریزی برای تشویق و توسعه عملکرد

  ۳ـ نظارت به رعایت نرخ‌های تعیین شده

  ۴ـ نظارت بر تعیین سهم/منطقه و استان از درآمد خودروهای حمل و نقل

  ماده ۸ : شرح وطائف کارگروه نظارت و ارزشیابی ناحیه و منطقه

  ۱ـ نظارت بر تشکیل کارگروه‌های حمل و نقل دانش آموزان و پیگیری امورمحوله

  ۲ـ نظارت بر تعیین و بکارگیری عوامل اجرایی، مراقبین دانش آموزی توسط پیمانکاران در خودروهای بیش از ۴ نفر ظرفیت

  ۳ـ نظارت مستمر بر کارکرد خودروهای حمل و نقل دانش آموزان از نظر فنی، ایمنی و رعایت مسایل بهداشتی

  ۴ـ نظارت مستمر بر کارکرد محتوایی خودروهای حمل و نقل از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی و استفاده بهینه از لوح‌های فشرده در مسیر تردد

  ۵ـ نظارت مستمر بر رعایت مسایل اخلاقی، آداب اجتماعی، بهداشت فردی و توسط رانندگان حمل و نقل دانش آموزان

  ۶ـ اعلام کتبی و به موقع نواقص و ایرادات خودروهای حمل و نقل به پیمانکاران جهت رفع آن

  ۷ـ ارزشیابی سالانه از عملکرد کارگروه‌های حمل و نقل دانش آموزان نواحی /مناطق و شهرستانها طبق فرم ۳

  ۸ـ تقدیر و تشویق کارگروه‌های فعال و موفق مدارس

  ۹ـ پیش بینی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در زمینه مسایل اخلاقی ، تربیتی، بهداشتی و استانداردهای فنی و ایمنی با همکاری دستگاه‌های ذیربط

  ۱۰ـ برگزاری گردهمایی سالانه مدیران شرکتهای حمل و نقل به منظور تبادل تجربیات و ارتقای کیفی خدمات

  ۱۱ـ نظارت و ارزشیابی مدیریت حمل و نقل دانش آموزان

  ۱۲ـ برنامه ریزی برای تشویق و عملکرد مطلوب

  ۱۳ـ ارزشیابی، مدیریت و کنترل قراردادهای حمل و نقل دانش آموزان

  ۱۴ـ نظارت برتهیه و ارسال دفترچه انضباطی جهت کنترل و نظارت بر عملکرد خودروهای حمل و نقل به مدارس

  ۱۵ـ نظارت بر رعایت نرخ مصوب و اعلام شده از سوی کارگروه منطقه و ناحیه

  ۱۶ـ نظارت بر رعایت شرایط مندرج در آئین نامه از سوی پیمانکاران، رانندگـان و مراقبیـــن دانش آموزی

  ۱۷ـ نظارت و کنترل رعایت ظرفیت درج شده در کارت ماشین توسط رانندگان

  تبصره‌: کمیته نظارت و ارزشیابی استان موظف می‌باشد مناسب با وظائف و انتظارات فوق نسبت به ارزیابی و نظارت بر روند کارکرد کارگروهها در شهرستان/ناحیه و منطقه در قالب نمون برگ پیشنهادی( فرم ضمیمه شماره ۳ ) اقدام نمایند.

  ماده ۹ : سایر موارد

  ۱ـ حمل و نقل دانش آموزان به صورت مختلط در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع می‌باشد و در موارد خاص با نظر حراست آموزش و پرورش منطقه/ناحیه ذیربط مجوز لازم صادر خواهد شد.

  ۲ـ حوزه فعالیت کارگروه مدرسه در محدوده شهر می‌باشد و خارج از محدوده شهر در حیطه اختیارات مراجع ذیربط (کارشناسی اردوها) می‌باشد.

  ۳ـ مفاد شیوه نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان در خصوص بازدیدها و اردوهای داخل محدوده شهری لازم اجرا می‌باشد.

  ۴ـ جلسات کارگروه حمل و نقل دانش آموزان هر دو ماه یکبار تشکیل می‌گردد.

  ۲

  ۳

  ۵ـ جلسات کارگروه‌ با حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اعضای حاضر قابل اجرا خواهد بود.

  ۶ـ در صورت ضرورت با پیشنهاد اعضا جلسه فوق العاده تشکیل می‌یابد.

  ۷ـ کارگروه می‌تواند متناسب با موضوع، از افراد صاحب نظر برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

 4. ارسطو(مسئول سرویس)

  کودکان چگونه رفتار می کنند؟
  همان گونه که با آنان رفتار می شود

  اگر کودک همواره مورد انتقاد قرار گیرد، محکوم کردن را یاد می گیرد.
  اگر کودک با پرخاشگری زندگی کند، جنگ و دعوا کردن را یاد می گیرد .
  اگر کودک با ترس زندگی کند، نگران بار می آید.
  اگر کودک با دلسوزی و ترحم زندگی کند،یاد می گیرد که برای خودش احساس تاسف کند
  اگر کودک با استهزا ء زندگی کند، خجالتی بار می اید
  اگر کودک با خجالت زندگی کند ، احساس گناه می کند
  اگر کودک با تشویق و دلگرمی زندگی کند، مطمئن و متکی به خود بار می اید
  اگر کود ک در محیطی که در ان صبر و تحمل وجود دارد بار اید، یاد می گیرد که صبوروشکیبا باشد
  اگر کودک با تمجید دیگران زند گی کند، یاد می گیردکه قدر دان با شد
  اگر کودک با تایید دیگران زندگی کند، یاد می گیرد که خودش را دوست دارد
  اگر کودک با شناخت واگا هی زندگی کند ، یاد می گیرد که داشتن یک هدف خوب است
  اگر کودک با مشارکت زندگی کند، بخشندگی و سخاوت را می آ موزد
  اگرکودک با شرافت و انصاف زندگی کند،یاد می گیرد که به خود و اطرافیانش وفاداری کند
  اگر کودک با رفاقت زندگی کند، یاد می گیرد که دنیا محل زیبایی برای زندگی است
  اگر کودک با آرامش و صفا زندگی کند ، در آینده از سلامت روان برخوردار خواهد بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *